Privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op
grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde
plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze
algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze
regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te
informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de
WGBO.

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het
financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk
zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter
voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een
besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisarts Popescu is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit
voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  – voor zorgverlening;
  – voor doelmatig beheer en beleid;
  – voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en
  – voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisarts Popescu hebben zich verplicht om
  vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor
  goede zorgverlening.

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste
behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid
van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een
aanvraagformulier
kenbaar maken aan Huisarts Popescu. Uw belangen kunnen ook
behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of
uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe
maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier
en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De
door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisarts
Popescu is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de
voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen
dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat.
De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als
meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun
medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is,
is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de
overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de
zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Huisarts Popescu hebben de verplichting vertrouwelijk met uw
persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor
verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.
Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk
voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook
wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die
van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk
mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners
(bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt
krijgt van de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte
is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw
patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan
uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval
binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te
dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende
post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd
recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien
mogelijk) ook via e-mail (zorgmail) aan de nieuwe huisarts worden overgedragen.
Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en
internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of
onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met
u in gesprek.

Contact
Huisarts Popescu
Van Swindensingel 42a
3112 RJ Schiedam
Telefoon:
010-4269696
infopopescu@huisartsschiedam.com